اندرز

اخلاق نیک
از بزرگی پرسیدند: بهترین چیزی که خداوند به بنده عطا می‌کند چیست؟ گفت: خلق نیکو
 
خاموشی
آورده‌اند که شخصی از بزرگی پرسید: کدام کار شایسته‌تر است؟ آن بزرگوار انگشت روی زبان و دهان نهاد یعنی خاموشی.
 
دوستی
به عیسی مسیح گفتند: با که نشست و برخاست کنیم؟ گفت با کسی که دیدارش خلق را به یاد شما آورد سخنش علم شما را زیاد کند و کردارش شما را به آخرت مشتاق‌تر سازد.
 
کم انگاشتن دانش خویش
حکیمی را گفتند: چه فضل است دانش تو را بر دانش کسی دیگر؟ گفت: آنکه همی دانم که دانش من اندک است.
 
تواضع
خردمندی چنین گفته است: هیچ نعمتی نیست که آن را حاسدی نباشد، مگر فروتنی.
 
ترک حسد
بزرگی گوید: شخصی را دیدم که 120 سال عمر کرده بود. گفتم: چه طولانی است عمر تو. گفت: حسد را ترک کردم عمرم طولانی شد.
/ 0 نظر / 11 بازدید