تعداد و درصد دانش آموزان استثنایی

طبق نتایج حاصله از مطالعات مارلند Marland (1971) از کل دانش آموزان سنین مدرسه ( 5 تا 19 ساله ) در صد دانش آموزان استثنایی به شرح زیر است :1-انحرافات هوشی :شامل : الف : تیز هوشان و خلاقها 3 درصد ب : کند ذهنان 3/2 درصد2-نقایص حسی :شامل : الف : مشکلات شنوایی ( ناشنوایان و کم شنوایان ) 6/ درصد ب : مشکلات بینایی ( نابینایان و کم بینایان ) 1/ درصد3-اشکالات ارتباطی :شامل : الف : مشکلات تکلمی 5/3 درصد ب : نارساییهای ویژه یادگیری 1 درصد4-نابهنجاری های رفتاری  : 2درصد5-دشواریهای حرکتی : 5/ درصد6-بیماری های مزمن و دانش آموزان با بیش از یک نقص : 06/ درصد

/ 0 نظر / 21 بازدید