تربیت فرزند

بچه ها نمی توانند صبر و حوصله را در خود پرورش دهند مگر هر چه می خواهند بی درنگ برایشان مهیا نشود .بچه ها نمی توانند ابتکار به خرج دهند ، مگر مسؤلیت بعضی امور به آنان سپرده شود .بچه ها نمی توانند شجاعت و خوش بینی را یاد بگیرند ، مگر با مشکلات و معایب مواجه شوند .بچه ها نمی توانند استقامت و پایداری را در خود پرورش دهند ، مگر برای به دست آوردن چیزی سختی بکشند .بچه ها نمی توانند خود را اصلاح کنند ، مگر شکست و سختی ها را تجربه کنند .بچه ها نمی توانند دارای عزت نفس و مایه ی افتخار شوند ، مگر سعی کنند برای نایل شدن به هدف بر موانع چیره شوند .بچه ها نمی توانند راه را از چاه تشخیص دهند ، مگر به آنان فرصت مخالفت و ایستادگی داده شود .بچه ها نمی توانند حس همکاری و مشارکت جویی را در خود پرورش دهند ، مگر بدانند همه چیز و همه کس به هم مربوط است . 

/ 0 نظر / 10 بازدید